V současné době neprobíhá žádný výzkum. Děkuji Všem, kteří přispěli do toho posledního.

Vliv dimenze Dominance-submisivita na mezilidské vztahy u vojáků z povolání

Práce se zabývá vlivem osobnostních charakteristik, jakými jsou Dominance a submisivita na životní spokojenost v těch nejbližších vztazích. Ve vztazích životním partnerům a vlastním dětem. V teoretické části byla představena základní východiska této práce, kterými jsou interpersonální model popisující osm základních osobnostních charakteristik a životní spokojenost vztahující se k rodinnému životu. Výzkumná část byla založena na kvantitativní metodologii za využití dotazníkového šetření na vzorku 153 jedinců složených z vojáků z povolání (N=68) a civilní populace (N=85). Výběr jedinců byl realizován distribucí online odkazu na elektronickou formu dotazníku a také prostřednictvím psychologů a vrchních praporčíků jednotlivých vojenských útvarů v papírové podobě mezi vojáky z povolání. Použitými metodami byly dotazníky ICL a DŽS. Výsledky ukazují, že se vojáci z povolání ve sledovaných proměnných (dominance, submisivita) statisticky významně neliší od běžné populace. Statisticky významnou souvislost životní spokojenosti a sledovaných proměnných jsme u vojáků z povolání rovněž nenašli. Nad rámec testování statistických hypotéz bylo zjištěno se vojáci od běžné populace statisticky významně pozitivně liší v míře podezíravosti, že statisticky významně negativně ovlivňuje jejich vztahy. Na druhé straně se u vojáků z povolání jako statisticky významná ukázala míra egocentrismu, která pozitivně ovlivňuje jejich životní spokojenost. U civilního obyvatelstva na manželství statisticky významně působí osobnostní charakteristiky Hyperafiliace (v negativním směru) a Hyperkonformita (v pozitivním směru). Na životní spokojenost má potom také statisticky významný vliv v pozitivním směru, pokud jedinec žije ve společné domácnosti se svým životním partnerem, a to bez rozdílu v příslušnosti k armádě ČR.

Klíčová slova: Dominance, submisivita, osobnost, životní spokojenost, manželství, děti

Celý text práce je ke stažení zde:

RSS
Follow by Email